:: ::

  • مصاحبه با سرکار خانم سیاح مدیر محترم امور بازنشستگان و مشترکین صندوق در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشس
  • جلسه هیئت امنا