:: ::

 

صفحه نخست
اخبار مربوط به تجمع بازنشستگان برخی بانکهای مشترک صندوق در مقابل ساختمان اداری صندوق

اخبار مربوط به تجمع بازنشستگان برخی بانکهای مشترک صندوق در مقابل ساختمان اداری صندوق

به دنبال تجمع گروهی از بازنشستگان بانک ملی ایران در مقابل ساختمان مرکزی این بانک، عزیزان بازنشسته برخی از بانکهای مشترک صندوق در روز چهارشنبه 1379/2/05 براساس برنامه ریزی به عمل آمده از سوی گروههای غیر متشکل، به بهانه عدم اجرای همسان سازی حقوق (ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) در مقابل ساختمان صندوق تجمع کرده و با حمل پلاکارد این خواسته خود را مطرح و خواستار مذاکره با مدیریت صندوق شدند.

ذیلاً اخبار مربوط به تجمع مذکور از نظر می گذرد :

1- از اولین ساعات حضور بازنشستگان در مقابل ساختمان صندوق از آنان برای حضور در محل پیش بینی شده در داخل صندوق دعوت به عمل آمد. لکن با عدم پذیرش آنان مواجه گردید.

2- به دنبال عدم پذیرش فوق، از حاضران درخواست گردید تا نمایندگان خود را برای مذاکره با مدیریت صندوق اعزام نمایند.

     تعداد هشت نفر از خانمها و آقایان خود را نماینده سایرین معرفی و در اتاق جلسات با مدیریت صندوق به گفتگو نشستند.

3- مدیرعامل صندوق در این جلسه بدواً درخواستهای نمایندگان را استماع نموده سپس در پاسخ به درخواستهای مطروحه با سعه صدر توضیحات لازم و کافی را ارائه نمودند.

4- مهمترین موضوعات مطروحه از سوی نمایندگان به "مدیریت منابع صندوق"و " اجرای همسان سازی حقوق با شاغلان"خلاصه می شد.

5- مدیرعامل صندوق در پاسخ به مسایل مطروحه، اقدامات صندوق را به قرار زیر جمع بندی نمودند.

الف :منابع صندوق از ابتدای دهه 90 بیش از 200 درصد افزایش یافته که این جهش نشانه ای از تلاشهای مضاعف صندوق برای مدیریت بهینه منابع دارد.

ب :منابع صندوق در صورت ایفای تعهدات بانکهای مشترک (ناشی از محاسبات اکچوئری) تکافوی پرداخت حقوق کلیه بازنشستگان صندوق تا اختتام پرونده آخرین بازنشسته دارد.

ج :همسان سازی مطروحه در قانون مدیریت خدمات کشوری به مفهوم تطبیق حقوق بازنشستگان با قانون مذکور است.

هـ :مدیریت صندوق قبل از اینکه درخواست یا تهدیدی از سوی بازنشستگان برای اجرای همسان سازی حقوق با شاغلین مطرح شود ، رأساً و براساس وظایف ذاتی خود اقدامات لازم را انجام داده است ، هم چنانکه صندوق  در سال 1394 نیز بدون وجود تجمع یا اعتراض تهدید آمیز از سوی آحاد بازنشستگان، صرفاً براساس درخواست مرجع قانونی بازنشستگان (کانون بازنشستگان بانکها)، همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را به سرانجام رسانید.

اقدامات صندوق برای همسان سازی مورد اشاره، عبارتند از :

- اعلام آمادگی برای انجام همسان سازی به شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها

- اعلام آمادگی برای انجام همسان سازی به وزارت امور اقتصادی و دارائی

- اعلام آمادگی برای انجام همسان سازی به سازمان اداری و استخدامی کشور

- حضور درجلسات مشترک مدیران کانون ها با مقامات مسئول وزارت امور اقتصادی و دارائی برای تبیین راه حل های انجام همسان سازی حقوق بازنشستگان

- تشکیل کارگروه برای بهره گیری از ماده 41 آئین نامه نظام بانکی دولتی

- پیگیری مکاتبات مقام عالی وزارت امور اقتصادی با سازمان اداری و استخدامی بمنظور همسان سازی یا استفاده از مفاد ماده 41 در وضع موجود

- حضور در جلسه بررسی امکان بهره گیری از مفاد ماده 41 در نهاد ریاست جمهوری

6- متأسفانه برخی عزیزان که خود را نماینده بازنشستگان معرفی می کردند، پس از استماع گزارشات فوق الذکر با حضور در جمع بازنشستگانی که در داخل ساختمان صندوق گرد آمده بودند، اقدام به قرائت بیانیه ای نمودند که مفاد تنظیم شده بیانیه منصفانه تلقی نمی شد.