::گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری   دانی که رسیدن هنر گام زمان است           آبی که بر آسود زمینش بخورد زود       دریا شود آن رود که پیوسته روان است ::
 
 • همکار بازنشسته بانک مسکن از محیط صمیمی و زیبای خانه و خانواده می گوید

   
 • ملاقات و گفتگو با همکار بازنشسته  بانک ملت

   
 • برگزاری جلسه کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه کارکنان بانکها

   
 • بازنشسته بانک مسکن؛دیدار و ملاقات با ما بازنشستگان حرکت قشنگی است

   
 • دیدار و ملاقات با آقای موسوی بازنشسته بانک سپه و طرفدار تیم پرسپولیس