::اگر می خواهیم در دوران بازنشستگی انسانهای توانمندی باشیم، باید مانند دوران جوانی جسور و بی باک باشیم، اما این بار در میدان های فکری و نظری، نه در میدان های ورزشی. ::
 
 • دیدار و گفتگو با همکار بازنشسته بانک ملت

   
 • ملاقات با سرکار خانم بشیری همکار بازنشسته بانک تجارت

   
 • دیدار و ملاقات با خانواده همکار بازنشسته ( مادر دو شهید والا مقام)

   
 • خانواده  بازنشسته بانک، مظهر وفاداری و صمیمیت

   
 • حضور در جشن هشتاد و چهارمین سال تولد همکار بازنشسته