::اگر می خواهیم در دوران بازنشستگی انسانهای توانمندی باشیم، باید مانند دوران جوانی جسور و بی باک باشیم، اما این بار در میدان های فکری و نظری، نه در میدان های ورزشی. ::
 
 • همراه و هم قدم با فرزند شهید در جبهه های حق علیه باطل

   
 • بی احتیاطی موجب بروز حوادثی غیرقابل جبران و طاقت فرسا

   
 • دیدار و گفتگو با آقای تاجی همکار بازنشسته از بانک رفاه

   
 • روحیه ستودنی و قوی بازنشسته بانک مسکن در مواجهه با مشکلات

   
 • دیدار و گفتگو با همکار بازنشسته بانک ملت