::اگر می خواهیم در دوران بازنشستگی انسانهای توانمندی باشیم، باید مانند دوران جوانی جسور و بی باک باشیم، اما این بار در میدان های فکری و نظری، نه در میدان های ورزشی. ::
 
 • شاغل دیروز بانک، بازنشسته امروز و سرپرست موسسه توانبخشی معلولین

   
 • توکل به شافی مطلق و مبارزه قدرتمند همکار بازنشسته با بیماری مزمن

   
 • همراه و هم قدم با فرزند شهید در جبهه های حق علیه باطل

   
 • بی احتیاطی موجب بروز حوادثی غیرقابل جبران و طاقت فرسا

   
 • دیدار و گفتگو با آقای تاجی همکار بازنشسته از بانک رفاه