:: ::

اطلاعیه صندوق بازنشستگی بانکها در خصوص متناسب سازی مستمری کارشناسان، بازرسان و حسابرسان

 به اطلاع کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم می رساند تغییرات در احکام سه گروه فوق طی فرآیند ذیل میسر و انجام پذیرخواهد بود. اول: دریافت مجوز فوق العاده مدیریت برای مشاغل کارشناس، حسابرس و بازرس از سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط بانکهای دولتی. دوم: اعمال مجوز مذکور برای شاغلین مشاغل فوق در بانکها. سوم: اعمال اصلاح انجام شده برای بازنشستگان و مستمری بگیران بنابر تغییرات انجام شده برای شاغلین هربانک.   بنابراین، اقدام صندوق بازنشستگی بانکها در خصوص کارشناسان، بازرسان و حسابرسان محترم منوط به اخذ مجوزهای ذکر شده توسط بانکهای مشترک برای شاغلین می باشد و صندوق بازنشستگی بانکها پس از اقدام بانکهای مذکور و تغییر حقوق شاغلین نسبت به اصلاح حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سه رده مذکور اقدام می نماید.  همچنین در خصوص بانکهای خصوصی شده مشترک، اعمال اصلاحات مذکور در حقوق مستمری بگیران منوط به اجرای اصلاحات در بانک های دولتی می باشد.