:: ::

اطلاعیه مهم متناسب سازی صندوق بازنشستگی بانکها

 به استحضار کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم صندوق بازنشستگی بانکها می رساند که تاریخ اعمال متناسب سازی از اول مهرماه ۹۹ می باشد. صندوق بازنشستگی بانکها در کنار بانکهای مشترک در حال انجام فرآیند حقوقی و اداری مذکور است. شایان ذکر است با توجه به اختصاصی بودن صندوق، تعداد مشاغل و بانکهای مشترک دولتی و خصوصی شده، اقدامات در زمان مطلوب در حال نهایی شدن می باشد. مجدد یادآور می شود صندوق قبل از سایر نهادهای مشابه اقدامات لازم را از اوایل تابستان سال جاری جهت اخذ مجوز هیات امناء، مجمع محترم و سایر مراجع ذیربط به انجام رسانده بود. صندوق بازنشستگی بانکها وظیفه خود را خدمتگزاری مستمر به بازنشستگان و مستمری بگیران شریف می داند.