:: ::

"مصاحبه با مدیر امور مشترکین و بازنشستگان"

 

برای پاسخگوئی به برخی سوالات مطروحه از سوی مستمری بگیران صندوق ، مصاحبه ای با سرکار خانم سیاح مدیر امور بازنشستگان و مشترکین ترتیب دادیم که نظر عزیزان بازنشسته را ذیلاً به متن مصاحبه جلب می نماید:

سوال: با تشکر از شما ، تقاضا دارم در خصوص اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان که ماههاست مورد انتظار می باشد توضیح دهید :

پاسخ : پس از حدود 8 ماه تلاش و پیگیری با تصویب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانکها مورخ 1397/07/24 ،  متناسب سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال 1397 با اعمال افزایشی معادل 5 الی 15 درصد انجام شد که روش انجام کار در کمیسیون کارگزینی بانکها تایید و با حقوق دیماه همکاران بازنشسته پرداخت گردید.

 

سوال : چرا متناسب سازی به بازنشستگان ، از کارافتادگان و وظیفه بگیران سال 1397 تعلق نگرفته است.؟
 پاسخ : متناسب سازی اجرا شده بر اساس مصوبه مجمع عمومی بانکها و دستورالعمل ابلاغی کمیسیون هماهنگی ادارات کارگزینی بانکها بوده است که در مصوبه مجمع با اشاره به مصوبه شماره 12154/ت 55257 ه مورخ 1397/02/16 هیات محترم وزیران عنوان شده افزایش ناشی از این طرح پس از اعمال رشد سالانه 1397 بر روی حقوق مستمری سال 1396 انجام خواهد شد که بر این اساس مستمری بگیرانی که در تاریخ 1397/01/01در ردیف مستمری بگیران صندوق بوده اند مشمول طرح میباشند.

سوال: چرا درصد افزایش حقوق مستمری در سه طبقه تقسیم بندی شده و به حقوق های بالا رشد کمتری تخصیص داده شده است در حالیکه کسانی حقوق بالاتر داشته اند که مدرک تحصیلی بالاتر و مسئولیت بیشتری داشته اند ؟!
پاسخ : پیشنهاد صندوق و شورای هماهنگی بانکها افزایش مستمری کلیه مشترکین به نسبت مشخص و یکسان بوده است ،لیکن مجمع با عنایت به مصوبه شماره 12154/ت 55257 ﻫ - مورخ 1397/02/16هیات محترم وزیران اولویت  را  به نفرات با حقوق های کمتر از 20.000.000 ریال داده و طرح با رعایت مفاد مصوبه مجمع عمومی  مورخ 1397/07/24اجرا شده است.

 

سوال : متناسب سازی مستمری اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بازنشسته و وظیفه بگیرچرا اجرا نشده است؟
پاسخ : با توجه به اینکه تطبیق حقوق اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکهای مشترک با قانون مدیریت خدمات کشوری با تاخیر انجام شده است، دستورالعمل متناسب سازی نیز بصورت جداگانه با رعایت ضوابط تعیین شده در مصوبه 1397/07/24 مجمع در حال تدوین می باشد که به مجرد نهایی گشتن مابه تفاوت متناسب سازی همانند سایر مشترکین از ابتدای سال 1397 محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

سوال : جریان تطبیق در چه مرحله ای است؟
پاسخ : تطبیق حقوق بازنشستگان همانند شاغلان  انجام خواهد شد. علت تاخیر در انجام تطبیق ، اخذ مجوز لازم از مراجع ذیربط است. موضوع در کمیسیون کارگزینی بانکها مطرح گردیده و تهیه دستورالعمل تطبیق در دستور کار قرار گرفته است.


 
سوال : آیا صندوق در ارتباط با وامهای پرداختی بانکها ازجمله مسکن و ... سیاست مشخص دارد ؟
پاسخ :اساساً وامهای پرداختی بانکهای مشترک به بازنشستگان ارتباطی به صندوق ندارد. فقط وام قرض الحسنه سی میلیون ریالی بازنشستگان و وامهای دانشجویی و ازدواج فرزندان بازنشستگان با صندوق مرتبط است که با پیگیری های صندوق و اخذ مجوز لازم مقرر شده است از ابتدای سال 1398 هنگام تمدید وام قرض الحسنه بازنشستگان مبلغ قرض الحسنه مذکور از 30 میلیون ریال به 50 میلیون ریال  و وامهای دانشجویی هر یک از فرزندان بازنشستگان نیز ( حداکثر برای دو فرزند) از ابتدای بهمن ماه سال جاری از 5 میلیون ریال به 20 میلیون ریال افزایش یابد.


سوال : سابقه عضویت در صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها را از چه کسی و ازکجا میتوان استعلام نمود؟
پاسخ :سابقه عضویت شاغلین باید از بانک ذیربط  و سابقه عضویت بازنشستگان باید از صندوق استعلام شود .

سوال : در صورت استعفا از بانک ، وضعیت فرد به لحاظ عضویت در صندوق چه می شود؟
پاسخ :در حال حاضر هر کارمند بانک مشترک  که کسور بازنشستگی به صندوق پرداخت نماید میتواند در صورت استعفا یاقطع رابطه با بانک به استناد ماده 6 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بصورت خویش فرما پرداخت کسور خود را استمرار دهد و یا کسور خود را به صندوق دیگر منتقل نماید . در غیر این صورت کسور سهم کارمند به وی قابل استرداد میباشد.

 

 سوال : صندوق به لحاظ مالی چه وضعی دارد ؟ میگویند تمام صندوق ها ورشکسته اند !
پاسخ : ورشکستگی یعنی فزونی بدهی بر دارایی های یک موسسه ، من نسبت به صندوق های بازنشستگی دیگر اظهار نظر نمیکنم ولی اطمینان می دهم که صندوق بازنشستگی بانکها را میتوان صندوقی با پایداری مستحکم معرفی نمود. طبق گزارشی که بر اساس دستور مجمع عمومی صندوق در سال 1396 تهیه شده است ، چنانچه بانکهای مشترک تعهدات خود را مواعد مقرر ایفا نمایند ، صندوق از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها میتواند حقوق کلیه بازنشستگان فعلی را تا مرحله اختتام پرونده تامین نماید و از محل کسور شاغلین فعلی تامین مالی دوره بازنشستگی آنان را فراهم نماید.