:: ::

تشکیل جلسه شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان بانکها

 یکشنبه 97/10/23

جلسه ماهانه شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان بانکها با حضور اکثریت اعضاء در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1397/10/19 در محل صندوق تشکیل گردید.

مدیرعامل صندوق با حضور در جلسه فوق توضیحات ضروری در اجرای طرح متناسب سازی حقوق مستمری بگیران را به اطلاع حاضران رسانید و اضافه نمودند که متناسب سازی عیناً براساس مصوبه مجمع عمومی انجام گردیده و بانکها نیز در اجرای طرح همکاری شایسته ای با صندوق بعمل آوردند. مدیرعامل صندوق اظهار امیدواری نمود که در صورت کسب مجوز تهیه و اجرای طرح تطبیق (همسان سازی) بتوان برخی اشکالات در اجرای متناسب سازی را مرتفع نمود. مدیران کانونها نیز ضمن تشکر از پیگیری های مستمر صندوق برای کسب مصوبه متناسب سازی، انتقاد گروهی از مدیران بانکها را که بدلیل پستهای مدیریتی یا دارا بودن مدارج علمی دانشگاهی در گروه افزایش حداقل (5 درصد) قرار گرفته اند به اطلاع رسانیده، تسریع در تهیه و اجرای طرح تطبیق را از مدیرعامل صندوق خواستار گردیدند.