:: ::

افزایش حقوق بازنشستگان، ازکار افتادگان و وظیفه بگیران محترم بانک های مشترک صندوق

 

با عنایت به نامه شماره 62/17375 مورخ 98/02/08 مدیر کل محترم دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ، از تاریخ 1398/01/01 نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان، از کارافتادگان و وظیفه بگیران بانکهای مشترک صندوق ( که تا پایان سال 1397 برقرار گردیده) به میزان 18% با رعایت حداقل افزایش حقوق مستمری نسبت به سال 1397 به میزان چهار میلیون و چهارصد هزار ریال اقدام خواهد شد .