:: ::

معرفی صندوق

صندوق بازنشستگی ،وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان ، ازکارافتادگان و وظیفه بگیران بانکها، بر اساس لایحه قانونی مصوب جلسه مورخ 59/4/25شورای انقلاب تاسیس گردید که در حال حاضر پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات جانبی به حدود 117 هزار نفر از بازنشستگان، از کارافتادگان و وظیفه بگیران سیستم بانکی کشور را عهده دار میباشد.

 

موضوع فعالیت صندوق

موضوع فعالیت صندوق، در راستای تحقق اهداف مقرر در لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، برقراری مستمری کارکنان بانک های مشترک صندوق مستند به قوانین و مقررات مربوط ، سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخائر و منابع صندوق ، ارائه حمایت های قانونی و رفاهی به مستمری بگیران صندوق و انجام سایر تکالیف مقرر می باشد.