:: ::

نام و نام خانوادگی: دکتر سید مهدی سدیدی

سمت:مدیر عامل

شماره تماس: 88197743-88197746

فکس: 88196139

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سمیع الله حسینی مکارم

سمت: عضو هیأت مدیره

شماره تماس: 88197715-88197721

فکس: 88197690 

 

نام و نام خانوادگی: شهرام حیدری

سمت: عضو هیأت مدیره

شماره تماس: 88197721-88197724

فکس: 88197690 

 

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی حاجی قربانی

سمت: عضو هیأت مدیره

شماره تماس: 88197715-88197721

فکس: 88197690