:: ::

نام و نام خانوادگی: علی خورسندیان

سمت:مدیر عامل

شماره تماس: 88197743-88197746

فکس: 88196139

  

نام و نام خانوادگی: رحمان پلیمی

سمت: عضو هیأت مدیره

شماره تماس: 88197724-88197699

فکس: 88197690

 

نام و نام خانوادگی: شهرام حیدری

سمت: عضو هیأت مدیره

شماره تماس: 88197721-88197724

فکس: 88197690