:: ::

 بر اساس مصوبه دولت، به میزانی که حقوق کارکنان شاغل افزایش یافته و می یابد ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران هر ساله ترمیم می گردد.

 

نرخ افزایش سالیانه حقوق مستمری بگیران از سال 1379

سال

درصد

1379

%30و 18%

1380

%13

1381

%12

1382

%14

1383

%15.5  و از 1/12/83   26%

1384

%13

1385

%14

1386

%12

1387

%12

1388

%15

1389

%6

1390

%10

1391

%15

1392

%25

1393

%20

1394

%14

1395

12% تا 20% پلکانی

1396

10%

1397

10% تا 25% پلکانی

1398

18% با حداقل رشد 4.400.000 ریال و از 01/01/1398 اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران با ق.م.خ.ک

1399

15%