:: ::

این وزارتخانه مسئول تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاستهای مالیاتی و برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای دیگر است.

آدرس : ميدان امام خميني ( ره ) - انتهاي خيابان باب همايون - خيابان صور اسرافيل - وزارت امور اقتصادي و دارايي 

وبسایت:   www.mefa.gov.ir
كدپستي : 1114943661
شماره تماس : 39909