:: ::

کمک های صندوق تامین رفاه بازنشستگان:

 

1- کمک هزینه مجالس ترحیم اعضاء (بند 1 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

پرداخت مبلغ پنج میلیون ریالدر صورت فوت بازنشسته، به منظورکمک هزینه های کفن و دفن

 

2- کمک هزینه مجالس ترحیم همسر اعضاء (تبصره 2 بند یک ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

   پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال در صورت فوت همسر بازنشسته (یک همسر) به منظورکمک هزینه های کفن و دفن

 

3- اعزام بیمار به خارج از کشور (بند2 ماده4 آیین نامه صندوق تامین رفاه )

   پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال  بابت تامین قسمتی از هزینه های درمانی اعضائیکه به سبب نوع بیماری و با نظر شورایعالی پزشکی در خارج درمان شوند.

 

4- کمک هزینه های نگهداری فرزندان بازنشسته (بند3 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

 پرداخت ماهانه تا یک میلیون ریال بابت تامین بخشی از هزینه های معلولین جسمی ، ذهنی و درمانی بیماران صعب العلاج در مرکز یا منزل .

 

5- حوادث غیر مترقبه (بند4 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

   پرداخت حداکثر دو میلیون ریالاعطای کمک مالی یا جنسی به اعضائی که اموال آنها در اثر سوانح طبیعی خسارت دیده اند .

6-کمک هزینه های نگهداری اعضاء و همسر بازنشسته(یک همسر) (بند5 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه).

 پرداخت ماهانه تا یک میلیون ریال بابت تامین بخشی هزینه های معلولین جسمی ، ذهنی و درمانی بیماران صعب العلاج در مرکز یا منزل  .

 

7-کمک هزینه درمانی ( بند 6 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه).

 پرداخت حداکثر سه میلیون ریال  بابت تامین قسمتی از هزینه های درمانی بازنشستگان و از کارافتادگان وافراد تحت تکفل در موارد خاص بیماری و هزینه های بیمارستانی.

 

8-تسهیلات دانشجویی (بند 7 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال باکارمزد 3 درصد و بازپرداخت 60 ماه بابت دوفرزند که مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر وزارت علوم که  دانشجو ملزم به پرداخت شهریه می باشد.

 

9-تسویه مانده بدهی قرض الحسنه (بند 8 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

تسویه مانده بدهی تسهیلات قرض الحسنه بعد از فوت بازنشسته و از کار افتاده و همسر وظیفه بگیر تا حداکثر سی میلیون ریال

 

10-کمک بلا عوض (بند 9 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

پرداخت حداکثر دومیلیون ریال کمک بلاعوض در موارد خاص براساس گزارش واحد مددکاری بانک با تشخیص و تصویب هیئت مدیره صندوق

 

11-تسهیلات ازدواج (بند 10 ماده4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

پرداخت مبلغ ده میلیون ریال باکارمزد 3 درصد وبازپرداخت 24 ماه بابت  دو فرزند

 

12-تسهیلات قرض الحسنه ضروری (آیین نامه قرض الحسنه بازنشستگان و ازکارافتادگان)

پرداخت مبلغ سی میلیون ریال  با کارمزد 5درصد با باز پرداخت 60 ماه

این تسهیلات به مستمری بگیرانی که یک سال از عضویت آنان سپری شده باشد پرداخت می گردد.