:: ::

کمک های صندوق تامین رفاه بازنشستگان:

 

1.   کمک هزینه مجالس ترحیم اعضاء (بند 1 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال در صورت فوت بازنشسته و به منظورکمک هزینه های کفن و دفن

2.   کمک هزینه مجالس ترحیم همسر اعضاء (تبصره 2 بند یک ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال در صورت فوت همسر بازنشسته (یک همسر) به منظورکمک هزینه های کفن و دفن

3.   اعزام بیمار به خارج از کشور (بند2 ماده4 آیین نامه صندوق تامین رفاه )

پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال  بابت تامین قسمتی از هزینه های درمانی اعضائیکه به سبب نوع بیماری و با نظر شورایعالی پزشکی در خارج درمان شوند.

4.   کمک هزینه های نگهداری فرزندان بازنشسته (بند3 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

پرداخت ماهانه تا یک میلیون ریال بابت تامین بخشی از هزینه های معلولین جسمی ، ذهنی و درمانی بیماران صعب العلاج در مرکز یا منزل .

5.   حوادث غیر مترقبه (بند4 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

پرداخت حداکثر دو میلیون ریال اعطای کمک مالی یا جنسی به اعضائی که اموال آنها در اثر سوانح طبیعی خسارت دیده اند .

6.   کمک هزینه های نگهداری اعضاء و همسر بازنشسته(یک همسر) (بند5 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه).

پرداخت ماهانه تا یک میلیون ریال بابت تامین بخشی هزینه های معلولین جسمی ، ذهنی و درمانی بیماران صعب العلاج در مرکز یا منزل  .

7.   کمک هزینه درمانی ( بند 6 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه).

پرداخت حداکثر سه میلیون ریال  بابت تامین قسمتی از هزینه های درمانی بازنشستگان و از کارافتادگان وافراد تحت تکفل در موارد خاص بیماری و هزینه های بیمارستانی.

8.   تسهیلات دانشجویی (بند 7 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال باکارمزد 3 درصد و بازپرداخت 60 ماه بابت دوفرزند که مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر وزارت علوم

9.   تسویه مانده بدهی قرض الحسنه (بند 8 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

تسویه مانده بدهی تسهیلات قرض الحسنه بعد از فوت بازنشسته و از کار افتاده و همسر وظیفه بگیر تا حداکثر پنجاه میلیون ریال

10.   کمک بلا عوض (بند 9 ماده 4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

پرداخت حداکثر دومیلیون ریال کمک بلاعوض در موارد خاص براساس گزارش واحد مددکاری بانک با تشخیص و تصویب هیئت مدیره صندوق

11.   تسهیلات ازدواج (بند 10 ماده4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

پرداخت مبلغ ده میلیون ریال باکارمزد 3 درصد وبازپرداخت 24 ماه بابت  دو فرزند

12.   تسهیلات گردشگری (بند 11 ماده4 آیین نامه صندوق تامین رفاه)

پرداخت تسهیلات گردشگری بدون کارمزد و با بازپرداخت 24 ماه

13.   تسهیلات قرض الحسنه مستمری‌بگیران (آیین نامه قرض الحسنه مستمری‌بگیران بانکها)

پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال  با کارمزد 5 درصد با باز پرداخت 60 ماه به مستمری‌بگیران یا همسران وظیفه‌بگیر آنها

ضمناً این تسهیلات به مستمری بگیرانی که یک سال از عضویت آنان سپری شده باشد پرداخت می گردد.