:: ::

 

صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها از محل منابع مالی و تمرکز وجوه اعضاء، سرمایه گذاریهای مولد و سودآور در بخشهای مهم اقتصادی انجام می دهد:

 

ردیف منابع صندوق عبارتند از :
1 وجوه حق بیمه بازنشستگی کارکنان بانکهای عضو
2 وجوه حق بیمه بازنشستگی کارکنان صندوق بازنشستگی بانکها
3 وجوه حق بیمه بازنشستگی انتقالی از سایر صندوق ها
4 وجوه حق بیمه بازنشستگی سنوات خدمت ارفاقی بازنشستگان پیش از موعد
5 سود حاصل از سرمایه گذاری در املاک
6 سود حاصل از سپرده گذاری نزد سیستم بانکی کشور
7 سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
8 سود حاصل از سرمایه گذاری در بازار سرمایه(شرکتهای سرمایه پذیر)
9 سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
10 سود حاصل از سایر عملیات
11 حق بیمه های دریافتی از بانکها ناشی ازمحاسبات اکچوئری بانکهای عضو صندوق
12 وجه التزام عدم پرداخت تعهدات اکچوئری بانکهای عضو صندوق

 

ردیف مصارف صندوق عبارتند از :
1 پرداخت حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و موظفین عضو صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
2 حق بیمه های انتقالی به سایر صندوق های بازنشستگی
3 هزینه های اداره طرح ( پرسنلی، اداری و سرمایه ای )
4 سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته
5 سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی
6 سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
7 سپرده گذاری نزد بانک ها ( کوتاه مدت و بلند مدت )
8 سرمایه گذاری در املاک
9 تسهیلات اعطایی و کمک هزینه رفاهی به بازنشستگان عضو
10 تسهیلات اعطایی به کارکنان صندوق
11 حق بیمه های دریافتنی ناشی از محاسبات اکچوئری بانکهای عضو صندوق
12 سایر مصارف