:: ::

 

فصل ششم - بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت

مطابق ماده 103 و 104 قانون مدیریت خدمات کشوری ودستورالعمل مربوطه ابلاغ شده به بانکهای دولتی اقدام میگردد.