:: ::

هیأت امناء محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در جلسه مورخ 98/06/24 در محل صندوق، دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران بانکهای مشترک صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده توسط هیأت مدیره صندوق را تصویب نمود.