:: ::

«بازنشستگان آیینه تمام نمای شاغلین هستند»

منشور اخلاقی کارکنان صندوق بازنشستگی بانک ها

احترام و تکریم بازنشستگان محترم را بر خود واجب می دانیم .

رضایت مراجعان را  مترادف با رضایت خداوند متعال می دانیم  .

خدمتگزاری بی منّت  ، با چهره گشاده را  وظیفه خود می دانیم .

مبنای ارزیابی عملکرد مان را ، در میزان رضایت مراجعین محترم می دانیم   .

خدمات مطلوب ما ،با پیشنهاد ها  و رهنمود های شما بازنشستگان محترم محقق می شود .