:: ::

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیأت امناء 

ج ـ هیأت مدیره 

د ـ مدیر عامل

ه ـ بازرس قانونی 

و- ساختار اداری صندوق  

دفتر حراست

مدیریت امور مشترکین و بازنشستگان

         اداره امور مشترکین

         اداره امور بازنشستگان

  • مدیریت امور اداری و مالی

         اداره منابع انسانی

         اداره امور مالی

مدیریت امور اقتصادی و سرمایه گذاری

         اداره مطالعات مالی و اقتصادی

         اداره امور شرکتها و مجامع

• اداره حوزه مدیریت و روابط عمومی

• اداره فناوری اطلاعات

• اداره حقوقی

• اداره برنامه ریزی و  آموزش