:: ::

  • مصاحبه با مدیر امور مشترکین و بازنشستگان
  • برگزاری مراسم تودیع جناب آقایان بلوری و طهرانی
  • دیدار با بازنشسته ای عزیز از بانک ملی ایران
  • محبت های بی دریغ پدری دلسوز، تنها تسکین دردهای دختر
  • معنای زندگی در سایه حمایت های عاشقانه همسری فداکار
  • تشکیل جلسه شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان بانکها
  • سخت کوشی و انضباط توصیه بازنشسته عزیز به شاغلین