:: ::

  • روحیه قوی بهترین راه مقابله با بیماری
  • تشکیل جلسه هیات امناء
  • سخت کوشی و انضباط توصیه بازنشسته عزیز به شاغلین
  • تشکیل جلسه شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان بانکها