::خوش نامی بزرگترین افتخار آدمی است ::

 

صفحه نخست آیین نامه نظام بانکی دولتی
آیین نامه نظام بانکی دولتی
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
1 فصل اول - کلیات(آیین نامه نظام بانکی دولتی)
2 فصل دوم - ورود به خدمت ،انتصابات وترفیعات
3 فصل سوم - مرخصی
4 فصل چهارم - طبقه بندی و نظام پرداخت
5 فصل پنجم - اموررفاهی
6 فصل ششم - بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت
7 فصل هفتم - تکالیف عمومی و پایان خدمت
8 فصل هشتم - مقررات مختلف