:: ::

 

صفحه نخست افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان
افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان جدید

 

میزان افزایش حقوق مستمری بگیران از سال 1379

سال

درصد

1379

%30و 18%

1380

%13

1381

%12

1382

%14

1383

%15.5  و از 83/12/1   26%

1384

%13

1385

%14

1386

%12

1387

%12

1388

%15

1389

%6

1390

%10

1391

%15

1392

%25

1393

%20

1394

%14

1395

12% تا 20% پلکانی

1396

%10