::خوش نامی بزرگترین افتخار آدمی است ::

 

صفحه نخست درباره ما
درباره ما

معرفی صندوق

صندوق بازنشستگی ،وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان ، ازکارافتادگان و وظیفه بگیران بانکها، بر اساس لایحه قانونی مصوب جلسه مورخ 59/4/25شورای انقلاب تاسیس گردید که در حال حاضر پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات جانبی به  113368 نفر از بازنشستگان ،از کارافتادگان و وظیفه بگیران سیستم بانکی کشور را عهده دار میباشد.

وظایف و اختیارات صندوق

- تمرکز کلیه وجوه ، داراییها و تعهدات صندوقهای بازنشستگی بانکهای مشمول لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 58/7/3 و لایحه متمم مصوب 58/9/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران 
- تمرکز کلیه وجوه مربوط به کسور بازنشستگی اعم از سهم کارمند ، سهم بانک و درآمد متعلقه که از تاریخ 59/5/1 به حساب خاص مفتوحه به نام صندوق بازنشستگی کارکنان نزد هر بانک واریز گردیده است . 
- تمرکز کلیه وجوه مربوط به کسور بازنشستگی اعم از سهم کارمند و سهم بانک و درآمد متعلقه به آن که قبل از تاریخ 59/5/1 به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریزگردیده است.
- تمرکز کلیه وجوه مربوط به کسور بازنشستگی و درآمد متعلقه به کارکنان بانکها از اول سال 1361 (موضوع مواد 90 و 92 آیین نامه استخدامی مشترک بانکها و مواد 31 و 32 از فصل ششم  آیین نامه نظام بانکی دولتی )
- ثبت و نگهداری حساب بازنشستگی و پس انداز 
- سرمایه گذاری منابع و ذخایر صندوق با هدف انتفاع اعضا