:: ::

 

صفحه نخست سوالات متداول سوالات متداول از امور مشترکین
سوالات متداول از امور مشترکین

1) شرايط استفاده از بازنشستگي زود رس براي مستخدميني كه مشترك صندوق بازنشستگي بانكها مي باشند چيست ؟
الف) مستخدم مرد با 50 سال سن و 25 سال سابقه پذيرفته شده از لحاظ بازنشستگي در بانك.
ب)‌ مستخدم زن با 20 سال سابقه خدمت پذيرفته شده از لحاظ بازنشستگي در بانك .
ج) مستخدمين ثابت بانكها مي توانند با دارا بودن شرايط زير و موافقت بانك خود بازنشسته شوند .

2) حقوق بازنشستگي مستخدمين بانكها چگونه محاسبه مي شود ؟
ج) ميزان حقوق بازنشستگي مستخدم عبارتست از معدل 2 سال آخر حقوق وفوق العاده ها و مزاياي ملاك محاسبه كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي ضربدر سنوات خدمت ( يك سي ام )

3) واجدين شرايط دريافت حقوق وظيفه چه افرادي مي باشند؟
 1-3) همسر :
الف) زوج يا زوجـه هاي دايمي مستخدم متوفي اعم از اينكه شوهر اختيار كرده يـا نكرده باشـد،همچنين
خود از حقوق اشتغال ،‌ بازنشستگي و يا وظيفه از كارافتادگي برخوردار باشد يا نباشد .
ب) شوهر درصورتيكه عليل و از كارافتاده و تحت كفالت همسر متوفي خود باشد .
2-3) فرزندان :
الف) فرزندان اناث تا زمانيكه شوهر اختيار نكرده و يا شغل موظف نداشته باشند.
ب) فرزندان اناث مطلقه و تحت كفالت قانوني مستخدم.
ج) فرزندان ذكور تا پايان 20 سالگي و در صورت تحصيل در مراكز آموزش عالي معتبر تا پايان 25 سالگي
 

4)    میزان افزایش حقوق بازنشستگی در سال 88 چند درصد بوده است؟
افزایش حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی و وظیفه وراث آن تعداد از مستخدمینی که تا پایان سال 87 بازنشسته شده اند از تاریخ 1/1/88 به میزان افزایش حقوق کارکنان شاغل معادل 15% افزایش یافته است.

5)    علت عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین و بازنشستگان بانکها چیست؟
آئین نامه اجرایی فصل دهم (حقوق و مزایای شاغلین) و آئین نامه اجرای ماده 112 قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان مشمول دستگاههای خاص تاکنون از طریق مراجع ذیربط به بانک ها ابلاغ نشده است.

6)    قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 مجلس شورای اسلامی تا چه تاریخی در بانکها قابل اجرا خواهد بود؟
قانون بازنشستگی پیش از موعد تا تاریخ 5/6/89 در بانکها قابل اجرا خواهد بود.

7)    مرجع پاسخگوئی در خصوص نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان خدمت در بانکها چه سازمانی است؟ 
پاسخگوئی در موارد فوق بعهده همان بانکی است که مستخدم قبل از بازنشسته شدن در آن اشتغال بکار داشته است


8) افزايش حقوق بازنشستگي ،... و حداقل حقوق بازنشستگي،... كاركنان بانكهاي مشمول صندوق در سال 1390 به چه ميزان مي باشد؟
ج) براساس مصوبه مورخ 18/3/90 هيأت محترم وزيران و نامه شماره 65699 مورخ 29/3/90  رياست محترم جمهور وبر اساس ماده 41 آئين نامه استخدام نظام بانكي دولتي ، حقوق بازنشستگي ، ازكارافتادگي ووظيفه كليه بانكهاي مشترك صندوق از 1/1/90 به ميزان 10% نسبت به حقوق اسفند ماه 89 ، افزايش يافت ، همچنين حداقل حقوق شاغلين ، بازنشستگان ، مستمري بگيران و وظيفه بگيران از تاريخ فوق به مبلغ 3،410،000 ريال  تعيين گرديد.


9) قانون استفاده از مرخصي بدون حقوق به نحوي كه مدت فوق جزو سنوات خدمت مستخدم محسوب شود چيست و ازچه تاريخي قابل اجرا مي باشد؟
ج) با عنايت به موافقت هيأت مديره محترم صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها ، كليه كاركنان بانكهاي مشترك صندوق بازنشستگي از 1/1/90 درصورت استفاده از مرخصي بدون حقوق با پرداخت كسور بازنشستگي سهم خود و بانك ، مدت مرخصي مذكور  بعنوان سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي محسوب مي گردد.
توضيحات :
الف) مبناي پرداخت كسور بازنشستگي مشمولين اين قانون براساس آخرين حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر سال با اعمال افزايش ساليانه مي باشد.
ب) افراد مشمول موظفند حداكثر تا پايان هر ماه كسور بازنشستگي مربوط به همان ماه را به حساب صندوق نزد بانك مربوط واريز نموده و رسيد دريافت نمايند ، درغير اينصورت ماه مزبور جزء سنوات خدمت آنان از  لحاظ بازنشستگي محسوب نخواهد شد.
ج) مستخدميني كه از تاريخ 1/1/90 واجد شرايط فوق الذكر بوده، ليكن كسور بازنشستگي خود را تاكنون پرداخت ننموده اند مي توانند نسبت به واريز كل كسور معوقه اقدام نمايند در غير اينصورت اشتراك آنان از تاريخ تقاضا و واريز كسور خواهد بود.
 

10) افزايش حقوق بازنشستگي ،... و حداقل حقوق بازنشستگي،... كاركنان بانكهاي مشمول صندوق در سال 1391 به چه ميزان مي باشد؟
ج) براساس مصوبه مورخ 27/3/91هيأت محترم وزيران و نامه شماره 58404  معاونت محترم رئیس جمهور وبر اساس ماده 41 آئين نامه استخدام نظام بانكي دولتي ، حقوق بازنشستگي ، ازكارافتادگي ووظيفه كليه بانكهاي مشترك صندوق از 1/1/91 به ميزان 15% نسبت به حقوق اسفند ماه 90، افزايش يافت ، همچنين حداقل حقوق شاغلين ، بازنشستگان ، مستمري بگيران و وظيفه بگيران از تاريخ فوق به مبلغ 3،921،500 ريال  تعيين گرديد.