::سالمندان مظهر لطف الهی هستند. ::

 

صفحه نخست ساختار و ارکان صندوق
ساختار و ارکان صندوق

الف ـ مجمع عمومی صندوق 

که همان مجمع عمومـی بانک ها سـت .

 

ب ـ هیأت امناء 

هیأت امناء صندوق مركب از پنج نفر (به صورت غیرموظف) توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است:

الف-معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس هیأت امناء).

ب- یک نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی مشترک صندوق.

ج- یک نفر از مدیران عامل بانک‌های غیردولتی مشترک صندوق.

د-دونفر از اشخاص واجد صلاحیت و دارای تخصص و تجارب کافی در یکی از رشته‌های مرتبط با امور اقتصادی، مالی، بانکی، سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای.

 

 

ج ـ هیأت مدیره صندوق

متشکل از پنج نفر (یک نفر مدیرعامل و چهار نفر عضـو) می باشد.

 

د ـ مدیر عامل

 

ه ـ بازرسان قانونی 

صندوق دارای دو بازرس می باشد کـه بـرای مـدت یکسال به سمت بازرس قانونی

انتخـاب می شونـد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

 

و- ساختار اداری صندوق  

مدیریت امور بازنشستگان و مشترکین

مدیریت امور اداری و مالی

مدیریت امور اقتصادی و توسعه سرمایه گذاریها

اداره حوزه مدیریت و روابط عمومی

اداره فناوری اطلاعات

اداره امور مشترکین

اداره امور بازنشستگان

اداره منابع انسانی

اداره امور مالی

اداره حقوقی

اداره مطالعات اقتصادی،آمار و برنامه ریزی

اداره امور شرکتها و مجامع

اداره سازمان