::خوش نامی بزرگترین افتخار آدمی است ::

 

صفحه نخست ساختار و ارکان صندوق
ساختار و ارکان صندوق

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیأت امناء 

ج ـ هیأت مدیره 

د ـ مدیر عامل

ه ـ بازرس قانونی 

 

و- ساختار اداری صندوق  

مدیریت امور مشترکین و بازنشستگان 

مدیریت امور اداری و مالی

مدیریت امور اقتصادی و سرمایه گذاریها

اداره حوزه مدیریت و روابط عمومی

اداره فناوری اطلاعات

اداره امور مشترکین

اداره امور بازنشستگان

اداره منابع انسانی

اداره امور مالی

اداره حقوقی

اداره مطالعات مالی و اقتصادی

اداره امور شرکتها و مجامع

اداره برنامه ریزی و  اکچوئری