::  ::

 

صفحه نخست ساختار و ارکان صندوق
ساختار و ارکان صندوق

الف ـ مجمع عمومی صندوق 

که همان مجمع عمومـی بانک ها سـت .

 

ب ـ هیأت امناء که مرکب از مدیران عامل بانکها است.

 

ج ـ هیأت مدیره صندوق

متشکل از پنج نفر (یک نفر مدیرعامل و چهار نفر عضـو) می باشد.

 

د ـ مدیر عامل

 

ه ـ بازرسان قانونی 

صندوق دارای دو بازرس می باشد کـه بـرای مـدت یکسال به سمت بازرس قانونی

انتخـاب می شونـد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

 

و- ساختار اداری صندوق  

مدیریت امور بازنشستگان و مشترکین

مدیریت امور اداری و مالی

مدیریت امور اقتصادی و توسعه سرمایه گذاریها

اداره حوزه مدیریت و روابط عمومی

اداره فناوری اطلاعات

اداره امور مشترکین

اداره امور بازنشستگان

اداره منابع انسانی

اداره امور مالی

اداره حقوقی

اداره مطالعات اقتصادی،آمار و برنامه ریزی

اداره امور شرکتها و مجامع

اداره سازمان