:: ::

 

صفحه نخست ساختار و ارکان صندوق
ساختار و ارکان صندوق

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیأت امناء 

ج ـ هیأت مدیره 

د ـ مدیر عامل

ه ـ بازرس قانونی 

و- ساختار اداری صندوق  

دفتر حراست

مدیریت امور مشترکین و بازنشستگان

         اداره امور مشترکین

         اداره امور بازنشستگان

  مدیریت امور اداری و مالی

         اداره منابع انسانی

         اداره امور مالی

مدیریت امور اقتصادی و سرمایه گذاری

         اداره مطالعات مالی و اقتصادی

         اداره امور شرکتها و مجامع

اداره حوزه مدیریت و روابط عمومی

اداره فناوری اطلاعات

اداره حقوقی

اداره برنامه ریزی و  آموزش