:: ::

 

صفحه نخست افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان
افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان

بر اساس مصوبه دولت آئین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی به میزانی که حقوق کارکنان شاغل افزایش یافته و می یابد ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران نیز پس از مصوبه مجمع عمومی بانکها هر ساله ترمیم می گردد.

 

توضیحات   درصد افزایش حقوق  سال   
     
   16/5  78
   18  79
   13  80
   11/54  81
   13/8  82
  15/15  83
   13/157  84
   13/953  85
   12/244  86
   12/73  87
(با در نظر گرفتن افزایش به میزان حداقل 600.000 ریال و حداکثر 1.000.000 ریال)   15/00  88
    6/00  89
    10/00  90
    15/00  91