:: ::

 

صفحه نخست
اطلاعیه متناسب سازی

اطلاعیه متناسب سازی

در راستای متناسب سازی حقوق بازنشستگان محترم و با پیگیری های مجدانه صندوق و با عنایت به ماده 4 مصوبه شماره 121/54/ت5525 مورخ 1397/02/16 هیات محترم وزیران و نامه شماره 689/ه.ب مورخ 1397/03/19 شورای هماهنگی بانکها، ریاست محترم مجمع عمومی صندوق (وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی) با افزایش حقوق بازنشستگان محترم موافقت نمودند.

موضوع جهت توشیح سایر اعضای محترم مجمع عمومی در دست اقدام  می باشد.

 

روابط عمومی

97/08/02