:: ::

 

صفحه نخست
بازنشستگان محترم در تجمع مورخ 17/07/1397 مقابل صندوق

بازنشستگان محترم در تجمع مورخ 1397/07/17 مقابل صندوق

 

باسلام

 یادداشت مورخ 1397/07/17 شما را که خطاب به اینجانب مرقوم داشتید خواندم. با کمال تأسف علیرغم مطالبی که نسبت به اینجانب، هیأت مدیره و سایر همکاران خدوم صندوق داده بودید، لازم دیدم جهت رعایت ادب و در پاسخ به سایر مطالب مطروحه که بارها در جلسه مشترک با حضور نمایندگان محترم کانون های بازنشستگان بانکها و همچنین در میان جمع حاضر در اردیبهشت و مرداد ماه سال 1397 بصورت مکرر اطلاع رسانی شده است، به آگاهی برسانم:

1. سازمان اداری و استخدامی کشور پس از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه براساس پیگیری صندوق از طریق ریاست محترم مجمع عمومی صندوق، از سازمان مذکور، از سال 1396 تا اوایل سال 1397 در مکاتبات و جلسات متشکله تطبیق حقوق بازنشستگان بانکها را موکول به اصلاح قانون و تهیه آئین نامه ذیربط مینمود. لکن ریاست محترم سازمان ضمن جلسه با مقام عالی وزارت و مدیریت عامل بانکها، طی نامه شماره 107118 مورخ 1397/03/07عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اعلام نمودند که ماده 41 ملغی شده لکن صندوق می تواند با مقررات داخلی خود اقدام لازم برای همسان سازی و تطبیق حقوق بازنشستگان بعمل آورد.

از همان موقع و بدون فوت وقت، هیأت مدیره صندوق با مکاتبات و مذاکرات لازم تمهیدات برای کسب مجوز همسان سازی را از مقامات تصمیم گیر (مجمع عمومی صندوق) آغاز نمود که این امر بدلیل تغییرات در مقامات وزارت متبوع با کندی اتخاذ تصمیم مواجه شد.

2. دولت هیچگاه به صندوق بدهکار نبوده و صندوق نیز هیچگاه از اعتبارات دولتی استفاده ننموده است. منابع صندوق از محل کسور شاغلان، درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و حصه نقدی تعهدات بلندمدت بانکهای مشترک تامین و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می شود.

3. هرچند همسان سازی در سایر صندوق های مشابه با موانع اجرائی مواجه بوده، لکن این صندوق باتوجه به پذیرش تعهدات بلندمدت توسط بانکهای مشترک هیچگونه مشکل مالی برای همسان سازی و تطبیق حقوق ندارد. بدیهی است اجرای امر بدون هرگونه مانعی موکول به تصویب ارکان بالادست می باشد، که این موضوع با حسن نیت ارکان مذکور در حال پیگیری بوده و امید است که محقق شود.

در خاتمه لازم به ذکر است که کارکنان صندوق و ارکان تصمیم گیر آن، خود را خادمان کارکنان بانکهای مشترک و مستمری بگیران آن دانسته و تلاش کرده و می کنند که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط،تامین کننده منافع آنها باشند و موضوعات را پیگیری و تا فراهم آمدن مقدمات اجرائی قانون، به تلاش خود ادامه خواهند داد. براین اساس رجوع یا عدم رجوع مستمری بگیران به صندوق، تاثیری در انجام وظایف محوله نخواهد داشت.

 

 علی خورسندیان