:: ::

 

صفحه نخست
مکاتبات همسان سازی

مکاتبات همسان سازی

 

شماره: 97/17/12027

تاریخ 1397/06/27

پیوست : ندارد

جناب آقای دولت آبادی - مدیرعامل محترم بانک تجارت

جناب آقای بیگدلی - مدیرعامل محترم بانک ملت

جناب آقای دکتر صیدی - مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران

 

با اشاره به تصویر نامه شماره 18/97/794213 مورخ 1397/06/18 مدیران عامل محترم بانکهای واگذار شده عنوان سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی (ارجاعی به صندوق)، مزید استحضار خاطر نشان میسازد در جلسه مورخ 1397/02/22 مدیران محترم عامل بانکهای دولتی و واگذار شده (با حضور مدیرکل محترم امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی) در محل شورای هماهنگی، پیشنهاد گردید مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان و موظفین صندوق برای انجام متناسب سازی (با حقوق شاغلین همطراز)، بصورت میانگین معادل 10 درصد ترمیم گردد که مراتب طی صورتجلسه ای تنظیم و با امضای کلیه مدیران محترم عامل بانکهای دولتی به استحضار مقام عالی وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی در مقام ریاست مجمع عمومی بانکها و صندوق رسید.

بدنبال تصمیم فوق الذکر، صندوق مأموریت یافت بارمالی ناشی از مصوبه فوق را برآورد و به وزارت متبوع اعلام دارد، که بر این اساس صورتجلسه مجمع عمومی صندوق نسبت به پیشنهاد مطروحه تهیه و به استحضار معاون محترم امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی رسید.

امضای صورتجلسه مجمع یادشده برای اجرائی ساختن پیشنهاد که بدلیل تغییرات در مقامات وزارت متبوع به تأخیر افتاده بود که اخیراً و به شرط قبولی بانکهای واگذار شده برای انجام پیشنهاد، مورد پذیرش قرار گرفته است.

با ذکر مراتب و تأکید بر این امر که بازنشستگان محترم آن بانک نیز تا قبل از واگذاری، مشمول ترمیم حقوق پیشنهادی مدیران محترم عامل بانکهای دولتی بوده و در مذاکرات جلسه 1397/02/22 عملاً نسبت به پذیرش پیشنهاد مطروحه اعلام آمادگی شده است، خواهشمند است دستور فرمائید موافقت آن بانک را نسبت به پیشنهاد، تأکیداً به وزارت متبوع و این صندوق اعلام فرمایند. بدیهی است پرداختهای جاری ناشی از افزایش پیشنهادی در مستمری بازنشستگان محترم به حساب صندوق بوده و تعهدات آتی در محاسبات ادواری منظور خواهد شد.

خاطر نشان می گردد پیگیریهای مکّرر صندوق در موضوع فوق الذکر ناشی از رسالت صندوق در صیانت از حقوق بازنشستگان محترم می باشد، ضمن اینکه طبق ماده واحده قانون تأسیس صندوق و مفاد مندرج در اساسنامه، صندوق صرفاً عهده دار تامین حقوق بازنشستگان بوده و سایر مناسبات مالی بازنشستگان محترم با محل خدمت خود بدون ارتباط با صندوق، بعهده بانک ذیربط است.

علی خورسندیان

 

 

 

 

 رونوشت:

جناب آقای دکتر باقری معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی و ریاست هیأت امنای صندوق

جناب آقای دکتر حسین زاده مدیرعامل محترم بانک ملی ایران و ریاست محترم شورای هماهنگی بانکها