::سالمندان مظهر لطف الهی هستند. ::

 

صفحه نخست منشور اخلاقی
منشور اخلاقی

بازنشستگان آیینه تمام نمای شاغلین هستند

منشور اخلاقی کارکنان صندوق بازنشستگی بانک ها

 

احترام و تکریم بازنشستگان محترم را بر خود واجب می دانیم .


رضایت مراجعان را  مترادف با رضایت خداوند متعال می دانیم  .


خدمتگزاری بی منّت  ، با چهره گشاده را  وظیفه خود می دانیم .


مبنای ارزیابی عملکرد مان را ، در میزان رضایت مراجعین محترم می دانیم   .


خدمات مطلوب ما ،با پیشنهاد ها  و رهنمود های شما بازنشستگان محترم محقق می شود .