::اگر می خواهیم در دوران بازنشستگی انسانهای توانمندی باشیم، باید مانند دوران جوانی جسور و بی باک باشیم، اما این بار در میدان های فکری و نظری، نه در میدان های ورزشی. ::
 
صفحه نخست بازار پول و سرمایه
بازار پول و سرمایه
نرخ ارز
 
 
بازار بورس