::باز این چه شورش است که در خلق عالم است      باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است                     باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین       بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است ::
 
صفحه نخست بازار پول و سرمایه
بازار پول و سرمایه
نرخ ارز
 
 
بازار بورس